قلعه ى علمى

عنوان آزمایش:یدومتری

 

 

 

هدف آزمایش: اندازه گیری غلظت ید

 

 

 

وسایل مورد نیاز:بورت ٬ ارلن ٬ پوآر ٬ پیپت

 

 

 

مواد مورد نیاز:تیو سولفات سدیم ٬ چسب نشاسته(starch)٬ ید مجهول

 


::ادامه مطلب::
نوشته شده در ۱۳٩۳/٤/٩ ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

عنوان آزمایش:تست شعله

 

 

 

 هدف آزمایش:شناسایی عنصر

 

 

 

وسایل مورد نیاز:اسپاتول ، بشر ، چراغ بونزن

 


مواد مورد نیاز:

نمک عناصر:استرانسیم،پتاسیم،کلسیم،مس،لیتیم،منیزیم، باریم ،بیسموت، سدیم


::ادامه مطلب::
نوشته شده در ۱۳٩۳/٤/٩ ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

محلولی بسیار خورنده و دودکننده ی زرد یا قرمز رنگ است. این محلول از تازه‌مخلوط نیتریک اسید غلیظ و هیدروکلریک اسید غلیظ که معمولاً به نسبت حجمی یک به سه می‌باشند، به دست می‌آید


::ادامه مطلب::
نوشته شده در ۱۳٩۳/٤/٩ ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

محاسبه ی چگالی اجسام با قانون ارشمیدس

مقدمه و تئوری:

چگالی،مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده است . که آنرا با علامت اختصاریρ نشان می دهند.که ازرابطه یλ=mlچگالی خطی وσ=mA  چگالی سطحی  وρ=mV  چگالی حجمی  بدست می آید.طبق قانون ارشمیدس هر جسمی که در سیالی قرار گیرد
به اندازه ی وزن سیال هم حجم جسم از وزنش کاسته می شود، به عبارت دیگر نیرویی ازطرف سیال به جسم وارد می شود و این نیرو باعث می شود که وزن جسم در داخل سیال (وزن ظاهری) کمتر از مقدار وزن واقعی آن به نظر برسد. وقتی جسم در داخل سیال بهحالت شناور و یا در داخل آن به حالت غوطه ور قرار گیرد می توان نوشت:

نیروی وزن سیال هم حجم جسم=نیروی ارشمیدس

F=W=mg=ρvg

همچنین هنگامی که جسم داخل آب می شود،نیروی ارشمیدس از پایین به آن وارد می شود.این قانون برای هر جسم باهراندازه وچگالی صادق است.

وقتی که جسم به طور کامل در مایع مورد نظر غوطه ورشود،حجم جسم غوطه ورشده برابر حجم سیال جابه جا شده است.

اگر نیروی ارشمیدس وارد شده به جسم بیشتر از نیروی وزن آن باشد،جسم روی آب شناور می شودمانند چوب.


::ادامه مطلب::
نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/۱٠ ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

آزمایش شماره ی((1))

نام ونام خانوادگی:

استاد:                                               مسئول آزمایشگاه:

تاریخ آزمایش:                                     تاریخ تحویل گزارش:

عنوان آزمایش:محلول سازی

هدف آزمایش:تهیه ی محلول NaOHو HClباغلظت معین

وسایل وابزار مورد نیاز:

پیپت،پوآر،دو عددبالن ژوژه 50ml،ترازو،شیشه ساعت،پیست

مواد مورد نیاز

NaOHجامد،HClمایع،آب مقطر


::ادامه مطلب::
نوشته شده در ۱۳٩٢/٧/٢۳ ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

نماد عنصر

نام

رنگ شعله

As

آرسنیک

آبی

B

بور

سبز روشن

Ba

باریم

سبز مایل به زرد( مغز پسته ای)

Ca

کلسیم

قرمز- نارنجی

Cs

سزیم

بنفش کم رنگ

Cu  نمکهای غیر هالید

مس

سبز زمردی

Cu  نمکهای هالید

مس

آبی مایل سبز

In

ایندیوم

آبی

Li

لیتیم

قرمز لاکی ( قرمز سیر)

K

پتاسیم

بنفش کم رنگ

Mo

مولیبدن

سبز مایل به زرد

Na

سدیم

زرد پررنگ

P

فسفر

سبز مایل به آبی کم رنگ

Pb

سرب

سبز کمرنگ

Rb

روبیدیم

بنفش کم رنگ

Sb

آنتیموان

سبز کمرنگ

Se

سلنیم

آبی لاجوردی

Sr

استرنسیم

قرمز سیر

Te

تلوریم

سبز کمرنگ

Tl

تالیم

سبز خالص

Zn

روی

سبز مایل به آبی

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱۳ ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

1-به سوالات پاسخ دهید.

آ)تاثیرافزایش دمارویDo آبزیان واکسیژن حل شده در آب رابنویسید.

ب)درمرحله ی کلرزنی پایانی درتصفیه ی آب شهری چرابایدمقدارکلراضافه شده درمحدوده ی مشخصی باشد؟

پ)استالاکتیت واستالاگمیت غارهابه واسطه ی کدام واکنش،ایجادشده است؟

ت)ضریب خطریون کادمیم برای یک ماهی که حدمجازکادمیم برای آن(0.45ppm)است،در آبی که مقداریون کادمیم آن(0.365ppm)است حساب کنید.

*********************************************************

2-فشاریک گازباچه دستگاهی اندازه گیری می شود؟شکل آن رارسم کرده وباآن فشارگازaراکه درسطح دریا(760mmhg)برابر850mmhgاست رانشان دهید.

****************************************************************************

3-یک واکنش اکسایش آرام ویک واکنش سوختن بنویسید.

****************************************************************************

4-ویژگی های اوزون استراتوسفری وتروپوسفری رابنوسید.

****************************************************************************

5-باران اسیدی چگونه ایجاد می شودواثرات آنرابه طورکلی روی محیط زیست بنویسید.

****************************************************************************

6-باتوجه به جدول تناوبی وفرمول هایch4 وmgcl2وkclفرمول ترکیبات زیررابنویسید.

آ) ca،f        ب)si،h                       پ)rb،i

****************************************************************************

7-آ)چرابه زباله طلای کثیف می گویند؟

ب)چرابرخی میزان زباله های جامد یک کشوررا به تحول اقتصادی بسته می دانند؟

***************************************************************************

8-باتوجه به شکل ها به سوالات پاسخ دهید.

آ)اتمaچندالکترون دارد؟

ب)یونa2چندالکترون دارد؟

پ)اندازه ی یون bواتمbراباهم مقایسه کنید.

ت)نیروی جاذبه ی بین یون هایb وaچه نامیده می شود؟ 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۳/٢۸ ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

نمونه سوالات فیزیک 1

1)مفهوم جملات زیررابنویسید.

الف-انرژی شیمیایی موجوددرشیرkj/gr7/2است.

ب-آهنگ مصرفی انرژی نشستن درکلاسkj/gr6/12است.

ج-توپ ساکن باضربه شروع به حرکت می کند(باتوجه به

 قانون پایستگی)توضیح دهید.

2)درجاهای خالی کلمات مناسب قراردهید.

الف-درسلول های خورشیدی انرژی......به......تبدیل می شود.

ب-دراسباب بازی های کوکی انرژی......به......تبدیل می شود.

ج-درلامپ روشن انرژی......به......تبدیل می شود.

د-دربه هم مالیدن دست هاانرژی......به......تبدیل می شود.

3)چرادرموردمالش دست ها(انرژی درونی) اصطلاح تلف شدن رابه کار

می بریم؟

4)شخصی 400 گرم حبوبات مصرف می کند،اگر70% انرژی حاصل از

آن به بدنش برسدبااین انرژی چنددقیقه می تواندبه آرامی راه برود؟

(انرژی شیمیایی حبوبات kj/gr6آهنگ مصرف انرژی راه رفتنkj/min6/1)

 

5)انرژی شیمیایى موجوددربنزین kj/gr80 است.اگر40% انرژی حاصل از

سوختن آن صرف حرکت اتومبیل شود اتومبیل بامصرف 20گرم ازاین سوخت

چندm/s است؟اگرجرم اتومبیل800کیلوگرم باشد.

6)مشکلات سوخت های فسیلی رابنویسید.

7)انرژی زمین گرمایی درچه صورتی تجدید پذیرمحسوب می شود؟

8)جرمی به جسم200 گرم باسرعت m/s100به سمت بالاپرتاب می شودتوپ

تاچه ارتفاعی بالامی رود؟(10=g)

9)اگرتوپی ازارتفاع80متری رهاشودوجرم آنkg1باشد و60%انرژی با

مولکول های هواتلف شودسرعت توپ به هنگام رسیدن به زمین چقدراست؟

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/۱٢/٢۸ ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()


قالب وبلاگ : پارس اسكين