قلعه ى علمى

آزمایش شماره ی((1))

نام ونام خانوادگی:

استاد:                                               مسئول آزمایشگاه:

تاریخ آزمایش:                                     تاریخ تحویل گزارش:

عنوان آزمایش:محلول سازی

هدف آزمایش:تهیه ی محلول NaOHو HClباغلظت معین

وسایل وابزار مورد نیاز:

پیپت،پوآر،دو عددبالن ژوژه 50ml،ترازو،شیشه ساعت،پیست

مواد مورد نیاز

NaOHجامد،HClمایع،آب مقطر


::ادامه مطلب::
نوشته شده در ۱۳٩٢/٧/٢۳ ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

1-به سوالات پاسخ دهید.

آ)تاثیرافزایش دمارویDo آبزیان واکسیژن حل شده در آب رابنویسید.

ب)درمرحله ی کلرزنی پایانی درتصفیه ی آب شهری چرابایدمقدارکلراضافه شده درمحدوده ی مشخصی باشد؟

پ)استالاکتیت واستالاگمیت غارهابه واسطه ی کدام واکنش،ایجادشده است؟

ت)ضریب خطریون کادمیم برای یک ماهی که حدمجازکادمیم برای آن(0.45ppm)است،در آبی که مقداریون کادمیم آن(0.365ppm)است حساب کنید.

*********************************************************

2-فشاریک گازباچه دستگاهی اندازه گیری می شود؟شکل آن رارسم کرده وباآن فشارگازaراکه درسطح دریا(760mmhg)برابر850mmhgاست رانشان دهید.

****************************************************************************

3-یک واکنش اکسایش آرام ویک واکنش سوختن بنویسید.

****************************************************************************

4-ویژگی های اوزون استراتوسفری وتروپوسفری رابنوسید.

****************************************************************************

5-باران اسیدی چگونه ایجاد می شودواثرات آنرابه طورکلی روی محیط زیست بنویسید.

****************************************************************************

6-باتوجه به جدول تناوبی وفرمول هایch4 وmgcl2وkclفرمول ترکیبات زیررابنویسید.

آ) ca،f        ب)si،h                       پ)rb،i

****************************************************************************

7-آ)چرابه زباله طلای کثیف می گویند؟

ب)چرابرخی میزان زباله های جامد یک کشوررا به تحول اقتصادی بسته می دانند؟

***************************************************************************

8-باتوجه به شکل ها به سوالات پاسخ دهید.

آ)اتمaچندالکترون دارد؟

ب)یونa2چندالکترون دارد؟

پ)اندازه ی یون bواتمbراباهم مقایسه کنید.

ت)نیروی جاذبه ی بین یون هایb وaچه نامیده می شود؟ 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۳/٢۸ ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()

نمونه سوالات فیزیک 1

1)مفهوم جملات زیررابنویسید.

الف-انرژی شیمیایی موجوددرشیرkj/gr7/2است.

ب-آهنگ مصرفی انرژی نشستن درکلاسkj/gr6/12است.

ج-توپ ساکن باضربه شروع به حرکت می کند(باتوجه به

 قانون پایستگی)توضیح دهید.

2)درجاهای خالی کلمات مناسب قراردهید.

الف-درسلول های خورشیدی انرژی......به......تبدیل می شود.

ب-دراسباب بازی های کوکی انرژی......به......تبدیل می شود.

ج-درلامپ روشن انرژی......به......تبدیل می شود.

د-دربه هم مالیدن دست هاانرژی......به......تبدیل می شود.

3)چرادرموردمالش دست ها(انرژی درونی) اصطلاح تلف شدن رابه کار

می بریم؟

4)شخصی 400 گرم حبوبات مصرف می کند،اگر70% انرژی حاصل از

آن به بدنش برسدبااین انرژی چنددقیقه می تواندبه آرامی راه برود؟

(انرژی شیمیایی حبوبات kj/gr6آهنگ مصرف انرژی راه رفتنkj/min6/1)

 

5)انرژی شیمیایى موجوددربنزین kj/gr80 است.اگر40% انرژی حاصل از

سوختن آن صرف حرکت اتومبیل شود اتومبیل بامصرف 20گرم ازاین سوخت

چندm/s است؟اگرجرم اتومبیل800کیلوگرم باشد.

6)مشکلات سوخت های فسیلی رابنویسید.

7)انرژی زمین گرمایی درچه صورتی تجدید پذیرمحسوب می شود؟

8)جرمی به جسم200 گرم باسرعت m/s100به سمت بالاپرتاب می شودتوپ

تاچه ارتفاعی بالامی رود؟(10=g)

9)اگرتوپی ازارتفاع80متری رهاشودوجرم آنkg1باشد و60%انرژی با

مولکول های هواتلف شودسرعت توپ به هنگام رسیدن به زمین چقدراست؟

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/۱٢/٢۸ ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ توسط سحر| نظرات ()


قالب وبلاگ : پارس اسكين