مورچه خوار

مورچه خوار:مورچه خوارآمریکای جنوبی موجودی کنجکاوباپوزه ای بلند وخمیده است.شکل این پوزه به گونه ای است که جانور بتواند مورچه ها موریانه ها رااز درون لانه هایشان ،به دهان خود بکشد.مورچه خوار بااستفاده اززبان بلندوشلاق مانندخود،حشره هارا شکار می کند.ممکن است فاصله ی نوک دم تاپوزه ی مورچه خوار به2متربرسد.این حیوان بااستفاده از چنگال های قوی جلویی خود آشیانه ی مورچه ها و موریانه هارا ویران میکند.اماندوآ مورچه خواری است که معمولاٌ در تنه ی توخالی درختان زندگی  می کند.این جانور هنگام شب جهت شکارمورچه،موریانه وزنبورازلانه ی خود خارج می شود و چنانچه موردحمله ی دشمن واقع شود،با چنگال های بلند خود،به دفاع می پردازد.

  ت

/ 1 نظر / 33 بازدید
محرمی

[عصبانی][سبز] خیلی زیبا بود سحرجان[شیطان]