گزارش کارآزمایشگاه شیمی/محلول سازی

تعاریف ومفاهیم:

محلول:محلول ها مخلوط های همگن اند،محلول ها را اغلب براساس حالت فیزیکی آنها طبقه بندی میکنند:محلول های جامد،مایع وگاز

حلال:معمولا جزئی از یک محلول راکه ازلحاظ مقدار بیش از اجزای دیگر است حلال نامند. البته کاربرد این واژه اختیاری است ودقت چندانی ندارد.در توصیف محلول های گازی کاربرد واژه ی حلال وحل شونده کاربرد چندانی ندارد.

حل شونده:معمولا جزئی از محلول راکه از لحاظ مقداراز اجزای دیگر کمتر است حل شونده می نامند.

غلظت:مقدار ماده ی حل شده درمقدار مشخصی حلال یامحلول را گویند.

انحلال پذیری:بیشترین مقدار ازیک ماده که در مقدارمعینی حلال حل می شودوسیستم پایداری به وجود می آورد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تئوری آزمایش:

قبل از این که بخواهیم ازماده ای محلول تهیه کنیم باید در ابتدا اطلاعات شیمیایی مورد نیاز مربوط به ماده ی حل شونده نظیر نام یا فرمول شیمیایی،جرم مولکولی،درصد خلوص و... را از روی برچسبی که بر ظرف نگه داری آن زده شده است به دست آورده وسپس با تعیین نوع واحد غلظت برای محلول مورد نظرمیزان غلظت،حجم محلول ونیز مقدار گرم ماده ی حل شونده را محاسبه کنیم

------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعات مورد نیاز:

HCl:حجم محلول 50ml،غلظت 0.1M،درصد خلوص 37%،چگالی1.19g/ml،جرم مولکولی 36.5g/mol

NaOH:حجم محلول50ml،غلظت 0.1M،درصد خلوص100%،جرم مولکولی40g/mol

--------------------------------------------------------------------------------------------------

محاسبات:

:NaOH

50ml x 0.1mol/1000ml x 40g/1mol=0.2g

:HCl

50ml x 0.1mol/1000ml x 36.5g/1mol x 1ml/1.19g x 100/37= 0.41ml

------------------------------------------------------------------------------------------------

روش کار:

1-بالن حجم سنجی را شسته وبا آب مقطر کر می دهیم

2-مقدار0.2gاز نمونه ی جامدNaOHرا که برای تهیه ی محلول محاسبه کرده ایم ،به دقت وزن کرده وسپس با مقدار کمی آب مقطر به داخل بالن ژوژه انتقال می دهیم

3-مقدار محاسبه شده از نمونه ی مایع HClرا بااستفاده از پیپت برداشته وداخل بالن ژوژه ی دوم منتقل می کنیم ومقداری آب مقطر می افزاییم.

4-در بالن را می بندیم وآن را تکان می دهیمتا نمونه به طور کامل حل شود.بعد آنرا باآب مقطر به حجم می رسانیم(بایدخط نشانه ی ظرف،مماس بر گودترین نقطه ی سطح هلالی محلول باشد)مجددا در بالن را بسته وآن را تکان می دهیم تا محلول کاملا همگن شود.

5-نام محلول ومشخصات آن رابرروی برچسب نوشته وروی بالن می چسبانیم.

------------------------------------------------------------------------------------------------

نتیجه:

تهیه ی محلولNaOHبا غلظت0.1M و محلول HClبا غلظت0.1M

/ 3 نظر / 4417 بازدید
آرش

[لبخند] مرسی سحر جان من خیلی خوب استفاده کردم تشکر

نیما

خیلی عالی بود.[چشمک]

/////

واقعا ممنون