نمونه سوال فیزیک

نمونه سوالات فیزیک 1

1)مفهوم جملات زیررابنویسید.

الف-انرژی شیمیایی موجوددرشیرkj/gr7/2است.

ب-آهنگ مصرفی انرژی نشستن درکلاسkj/gr6/12است.

ج-توپ ساکن باضربه شروع به حرکت می کند(باتوجه به

 قانون پایستگی)توضیح دهید.

2)درجاهای خالی کلمات مناسب قراردهید.

الف-درسلول های خورشیدی انرژی......به......تبدیل می شود.

ب-دراسباب بازی های کوکی انرژی......به......تبدیل می شود.

ج-درلامپ روشن انرژی......به......تبدیل می شود.

د-دربه هم مالیدن دست هاانرژی......به......تبدیل می شود.

3)چرادرموردمالش دست ها(انرژی درونی) اصطلاح تلف شدن رابه کار

می بریم؟

4)شخصی 400 گرم حبوبات مصرف می کند،اگر70% انرژی حاصل از

آن به بدنش برسدبااین انرژی چنددقیقه می تواندبه آرامی راه برود؟

(انرژی شیمیایی حبوبات kj/gr6آهنگ مصرف انرژی راه رفتنkj/min6/1)

 

5)انرژی شیمیایى موجوددربنزین kj/gr80 است.اگر40% انرژی حاصل از

سوختن آن صرف حرکت اتومبیل شود اتومبیل بامصرف 20گرم ازاین سوخت

چندm/s است؟اگرجرم اتومبیل800کیلوگرم باشد.

6)مشکلات سوخت های فسیلی رابنویسید.

7)انرژی زمین گرمایی درچه صورتی تجدید پذیرمحسوب می شود؟

8)جرمی به جسم200 گرم باسرعت m/s100به سمت بالاپرتاب می شودتوپ

تاچه ارتفاعی بالامی رود؟(10=g)

9)اگرتوپی ازارتفاع80متری رهاشودوجرم آنkg1باشد و60%انرژی با

مولکول های هواتلف شودسرعت توپ به هنگام رسیدن به زمین چقدراست؟

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید