نمونه سوال شیمی

1-به سوالات پاسخ دهید.

آ)تاثیرافزایش دمارویDo آبزیان واکسیژن حل شده در آب رابنویسید.

ب)درمرحله ی کلرزنی پایانی درتصفیه ی آب شهری چرابایدمقدارکلراضافه شده درمحدوده ی مشخصی باشد؟

پ)استالاکتیت واستالاگمیت غارهابه واسطه ی کدام واکنش،ایجادشده است؟

ت)ضریب خطریون کادمیم برای یک ماهی که حدمجازکادمیم برای آن(0.45ppm)است،در آبی که مقداریون کادمیم آن(0.365ppm)است حساب کنید.

*********************************************************

2-فشاریک گازباچه دستگاهی اندازه گیری می شود؟شکل آن رارسم کرده وباآن فشارگازaراکه درسطح دریا(760mmhg)برابر850mmhgاست رانشان دهید.

****************************************************************************

3-یک واکنش اکسایش آرام ویک واکنش سوختن بنویسید.

****************************************************************************

4-ویژگی های اوزون استراتوسفری وتروپوسفری رابنوسید.

****************************************************************************

5-باران اسیدی چگونه ایجاد می شودواثرات آنرابه طورکلی روی محیط زیست بنویسید.

****************************************************************************

6-باتوجه به جدول تناوبی وفرمول هایch4 وmgcl2وkclفرمول ترکیبات زیررابنویسید.

آ) ca،f        ب)si،h                       پ)rb،i

****************************************************************************

7-آ)چرابه زباله طلای کثیف می گویند؟

ب)چرابرخی میزان زباله های جامد یک کشوررا به تحول اقتصادی بسته می دانند؟

***************************************************************************

8-باتوجه به شکل ها به سوالات پاسخ دهید.

آ)اتمaچندالکترون دارد؟

ب)یونa2چندالکترون دارد؟

پ)اندازه ی یون bواتمbراباهم مقایسه کنید.

ت)نیروی جاذبه ی بین یون هایb وaچه نامیده می شود؟ 

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
عليزاده

سلام دوست عزيز وبلاگت واقعاً باحاله.بهت تبريك ميگم.خوشحال ميشم به منم يه سر بزني