چگالی جامدات

فرمول: 

v=جرم واقعی-جرم ظاهری/چگالی مایع

وسایل موردنیاز:

ترازو ، قلاب ، بشر ، اجسام مختلف با جنس های متفاوت ، کولیس بادقت 0.02mm

روش آزمایش:

برای انجام آزمایش ابتدا جسم مورد نظر را خارج از آب از قلاب آویزان کرده و وزن آن را اندازه گیری می کنیم.در این بخش از آزمایش بایداز اجسامی استفاده کنیم که چگالی آن ها بزرگتر از آب است تا در آب فرو روند ومقداروزن واقعی دقیق تر به دست بیاید. سپس بشر را پر از آب کرده وبا استفاده ازپایه بالامی بریم تا جسم به طور کامل درآب غوطه ور شود.دوباره وزن آن را اندازه می گیریم تااندازه ی وزن ظاهری آن به دست آید.اینکار را برای چند جسم مختلف دیگر تکرار کرده ونتایج حاصل را یادداشت می کنیم.

برای اندازه گیری اجسامی هم که چگالی کمتر از آب دارند ونمی توانند در آب فرو روند،ابتدا باید وزن جسم رابه تنهایی اندازه بگیریم سپس به علت این که به تنهایی نمی تواند در آب فرورود استوانه ی کوچک فلزی رااندازه گیری وسپس از جسم مورد نظر آویزان می کنیم در مرحله ی نخست بشر راطوری قرار می دهیم که فقط استوانه ی فلزی داخل آب باشد و وزن آن را اندازه گیری ویادداشت می کنیم. بعد در مرحله ی دوم بشر رابالا تر برده وهر دو جسم را داخل آب قرار می دهیم سپس دو باره وزن را اندازه گیری  ویادداشت می کنیم.

روش دیگر اندازه گیری چگالی اجسام دارای شکل هندسی معین، استفاده از نسبت حجم وجرم جسم است در واقع این روش برای اجسامی کاربرد دارد
که بتوان حجم آنها را دقیقا اندازه گیری نمود.این آزمایش را می توان با استفاده ازکولیس و ترازو انجام داد.

به دو روش می توان چگالی اجسام جامد را به دست آورد

الف)با استفاده از محاسبه ی جرم وحجم جسم وسپس فرمول که البته این روش فقط برای اجسام دارای شکل هندسی معین کاربرد دارد.

ب)استفاده از قانون ارشمیدس که برای تمامی اجسام  کاربرد دارد.

جدول :

الف)محاسبه با استفاده از فرمول

جسمی که ابعاد آن توسط کولیس اندازه گیری شده است.

 

وزن جسم

حجم جسم

چگالی جسم

مکعب فلزی

188.9g

3.15x1.25x3.71=14.6

12.9
  
 

ب) محاسبه با استفاده از قانون ارشمیدس:

اجسامی که چگالی بیشتر از آب دارند

 

وزن جسم خارج از آب

وزن جسم داخل آب

حجم جسم

چگالی جسم

مکعب فلزی

188.9g

169.8g

19.1
   

9.8 
  
 

استوانه ی فلزی بزرگ

99.4g

86.8g

12.6
  
 

7.8
  
 

استوانه ی فلزی کوچک

238.7g

151.7g

87
  
 

2.7
  
 

 اجسامی که چگالی کمتر از آب دارند

 

 

وزن جسم خارج از آب

وزن استوانه ی فلزی خارج از آب

وزن هردو داخل آب

حجم چوب

چگالی چوب

مکعب چوبی

19.55g

106.9g

75.2g

31.7
   
   

0.65

 بحث ونتیجه گیری:

از مقایسه ی نتایج به دست آمده از آزمایش فوق می توان نتیجه گرفت اجسامی که قادرند به تنهایی در آب فرو روند چگالی بیشترازآب دارند اجسامی که نمی توانند در آب فرو روند و روی سطح آب می مانند چگالی کمتراز آب دارند.

به علاوه انجام این آزمایش درستی قانون ارشمیدس را هم اثبات می کند، یعنی چگالی اندازه گیری شده توسط قانون ارشمیدس بامقدار اندازه گیری شده ی آن توسط فرمول برابر می باشد.

خطا و عوامل آن :

از جمله عواملی که موجب ایجاد خطا در آزمایش می شوند می توان به نکات زیر اشاره کرد:

-تاثیر  عوامل محیطی آزمایش 

- خطا در تخمین و محاسبه ی داده های آزمایش

-خطا در اندازه گیری صحیح جرم اجسام

-دقیق نبودن ابزار اندازه گیری مانند ترازو

 

/ 3 نظر / 2268 بازدید
hadi oxin

سلام با تبادل لينك موافقين؟[گل]

علی

خوب بود تشکر

امین

متشکرم خیلی به کار اومد.